City Managers' Association Rajasthan

Office Bearers

Office Bearers of CMAR

 

 

PATRON

Dr. Manjit Singh (IAS)

Prinicipal Secretary,

LSG Department, Rajasthan

 

CO-PATRONS

Mr. Niraml Nahata 

Hon' Mayor, Jaipur

 

Mr. Ghanshyam Ojha

Hon' Mayor, Jodhpur

 

Mr. Mahesh Vijayvargia

Hon' Mayor, Kota

 

Mr. Kamal Bakoliya

Hon' Mayor, Ajmer

 

Mr. Narayan Chopra

Hon' Mayor, Bikaner

 

PRESIDENT

Mr. Ashutosh A.T. Pednekar (I.A.S.)

Chief Executive Officer

Jaipur Municipal Corporation

 

EXECUTIVE PRESIDENT

Mr. Purushottam Biyani (R.A.S.)

Director cum Joint Secretary, Directorate of Local Bodies

 

SECRETARY

Mr. Rajendra Singhal

Advisor, Directorate of Local Bodies

 

TREASURER

Ms. Arti Bagotia

Chief Account Officer,

Directorate of Local Bodies